Prinášame vám
novú úroveň
profesionality

Spoločnosť ZENIT kapital o.c.p., a.s. tvorí tím profesionálov, ktorých spoločným cieľom je prinášať našim klientom najlepšie možné riešenia prispôsobené neustále sa rozvíjajúcemu finančnému trhu.

Naša cesta
sa začala v roku 2005

ZENIT kapital o.c.p., a.s. už takmer celé desaťročie spolupracuje s obrovským počtom majetných súkromných osôb, profesionálnych manažérov a s mnohými investičnými spoločnosťami ako ich poverený partner. Neustále hľadáme a nachádzame spôsoby ako sa zlepšovať a zvyšovať kvalitu našich služieb na vyššiu úroveň.

Bezpečnosť

ZENIT kapital o.c.p. a.s. vykonáva svoje obchody čestne, transparentne a v súlade s miestnou a medzinárodnou legislatívou.

Jednoduchosť

Jednoduché využívanie produktov a služieb bez zbytočnej administratívy a účtovných nákladov.

Transparentnosť

Prehľady portfólia, obchodné potvrdenia a kompletný rozpis činností sú vždy dostupné na základe požiadavky klienta.

Flexibilita

Využívame individuálny prístup ku všetkým našim klientom.

Naše služby

Charakteristika správy portfólia

Cieľom individuálnej správy portfólia je vyhodnocovanie fondov klienta. Portfóliový manažér sa snaží čo najlepšie naplniť podmienky určené klientom v rámci investičnej stratégie. V súčasnej situácii na trhu je nevyhnutné disponovať bohatými skúsenosťami a odborným prehľadom rôznych faktorov pôsobiacich na cenu aktív Rovnako dôležité je nájsť si dostatok času na sledovanie potrebných informácii a hodnotenia. Najmä kvôli týmto faktorom investori oslovujú profesionálov, ktorí disponujú všetkými vlastnosťami potrebnými pre úspešne obchodovanie na finančnom trhu. Vďaka týmto riešeniam nie sú investori nútení sledovať každodennú situáciu na globálnom finančnom trhu.

Pre koho je manažment portfólia vhodný?

Manažment portfólia je vhodný pre každého. Portfóliový manažér koná na základe dohodnutej investičnej stratégie navrhnutej s klientom.

Na aký druh aktív je manažment portfólia zameraný?

V správe portfólia je možné investovať do akýchkoľvek aktív po celom svete. Je možné zúčastňovať sa na vývoji burzových trhov v Európe a USA, na vývoji ázijskej a juhoafrickej ekonomiky, ako aj investovať do dlhopisov a ďalších aktív. V závislosti od očakávanej miery návratnosti sa vyberá najvhodnejší investičný prostriedok.

Konzervatívnejší klienti požadujú minimálny investičný risk. Menej konzervatívni klienti sú otvorení vyšším výnosom, a teda aj väčšiemu riziku. Klienti, ktorí očakávajú omnoho väčšiu návratnosť než predošlé dva typy sa nazývajú agresívni investori a ich investície sú spájané s najväčším investičným rizikom.

Samozrejme, je tu možnosť sledovať portfóliá prostredníctvom webových aplikácií, kde sa klienti dostanú ku všetkým potrebným informáciám o ich majetku. Klienti sú pravidelne informovaní o vývoji ich portfólia prostredníctvom mesačných výkazov (v elektronickej alebo tlačenej forme).

Investičná stratégia

Investičná stratégia je fixný „systém“ daný zákazníkom, ktorý musí byť dodržaný. V systéme investičnej stratégie môže byť zároveň odsúhlasených viacero parametrov, ako napríklad investície do vybraných oblastí alebo do vybraných investičných prostriedkov. Stratégie vykonávané v iných menách sa zabezpečujú proti pohybu menového kurzu (hedging).

Dokumenty

Právne informácie

Výročné správy

Inštrukcie

Licencie

Vyhlásenie o odhalení rizík

Pri finančných transakciách s nízkou úrovňou počiatočných investícií je možné dosiahnuť relatívne vysoké zisky, ako aj značné straty, ktoré môžu prekročiť výšku istiny investícií alebo výšku zábezpeky. Overte si, či finančné transakcie v ich podstate a obsahu zodpovedajú rizikovému profilu, ktorý vám bol pridelený spoločnosťou Zenit Kapital o.c.p., a.s. a či obsah finančných transakcií zodpovedá vašim investičným cieľom.

Obchodujte zodpovedne

Aby sme vám pomohli porozumieť vyplývajúcim rizikám, zostavili sme sériu kľúčových informačných dokumentov, ktoré poukazujú na riziká strát a možnosti zisku súvisiace s každým produktom. Prečítajte si viac ...